Pazar, Ekim 1, 2023

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Uzmanı Nimetullah Demir’den önemli Osmanlı belgesi…

CENNET MEKAN SULTAN ABDÜLHAMİD HAN’IN VEKALETEN VE BEDEL OLARAK HACCA VEKİL GÖNDERDİĞİNE DAİR ÖNEMLİ BİR VESİKA. !

OSMANLI SULTANLARI NEDEN HACCA GİTMEDİ DİYENLERİN KULAKLARI ÇINLASIN.!

” HAZİNE-İ HÂSSA-İ ŞÂHÂNE

Tahrîrât Kalemi
Sayı: 246

Atûfetlü efendim hazretleri
Taraf-ı eşref-i hazret-i hilafet-penâhîden beher sene bedelen ve münâvebeten edâ-yı hacc-ı şerîfe me’zûn olan Ahmed ve İbrahim Zahid efendilerden bu sene-i mübârekede nöbeti bulunan İbrahim Zahid Efendi’nin bil-fi‘il menâsik-i hacc-ı şerîfi edâ eylediğine dair Mekke-i Mükerreme mahkeme-i münîfesinden verilip Harem-i Şerîf-i Hazret-i Nebevî Meşîhat-ı Celîlesi’nden Hazine’ye gönderilen hüccet-i şer‘iyyenin leffen arz u takdîmine ibtidâr kılındığı muhât-ı ilm-i âlî buyruldukda emr u fermân hazret-i men lehü’l-emrindir.
Fî 4 Rebiülevvel sene 1320 / 28 Mayıs sene 1318

      Nâzır-ı Hazine-i Hassa
             Bende 
            Ohannes."
İLGİLİ HABERLER

ÇOK OKUNANLAR